Úvod » Cvičení na vyjmenovaná slova

Cvičení na vyjmenovaná slova

 

Cvičení na vyjmenovaná slova po B

Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, město Přib_slav, dob_vat hrad, nab_t majetek, kab_na letadla, b_tevní pole, nab_té zbraně, b_tva u Lipan, vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový b_t, mořská hlub_na, ob_vací pokoj, hodiny odb_ly poledne, krab_ce hřeb_ků, b_lá kočka, dob_tek se pásl, dob_t mob_lní telefon, ryb_zový koláč, Zb_něk b_l nemocný.

Cvičení na vyjmenovaná slova po L

Starý ml_nář, l_bové maso, jedovatý pl_n, škodl_vý l_kožrout, l_ný Honza, L_sá hora, pol_kat sliny, l_skový keř, nesl_šný šepot, uml_t kávu, bl_štivé skl_čko, červený kal_ch, tul_pánu, pel_ňkový odvar, hebký pl_š, l_tkový sval, potichu zavzl_kat, l_zat zmrzl_nu, l_bezná tvář, rozpl_vat se na jazyku, starý ml_n, l_ný Honza, červený tul_pán, kl_dný obl_čej, děda nedosl_chá, namožené l_tko, na obzoru se bl_sklo, pl_žil se nocí, pl_nulá řeč, Pavl_k snídá rohl_k, kino je bl_zko, pel_něk je hořký, nal_l si l_monádu, l_pový květ, pol_kám oběd, mal_čká El_ška.

Cvičení na vyjmenovaná slova po M

Horský průsm_k, um_t nádobí, jedovatá zm_je, m_t narozeniny, zlom_slný nápad, dobrý úm_sl, užitečný hm_zožravec, Vysoké M_to, housle a sm_čec, nam_dlit si ruce, m_lá mam_nka, medvídek m_val, hlem_ždí tempo, m_sa ovoce, M_lada je um_něná, roztom_lé m_m_nko, m_ší díra, m_nulý týden, velký m_č, vym_slet příklad, om_vatelná tapeta, vzpomínky na m_nulost, m_luji Petru, m_ší kožíšek, nejsi neom_lný, um_j si ruce, nesm_slné podm_nky, nam_dli si ruce, m_ se máme dobře, m_t štěstí, prom_nout om_l.

Cvičení na vyjmenovaná slova po P

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej pod oknem, kap_tán spí. Listonoš roznáší dop_sy a časop_sy. Prop_sovací tužka leží vedle lamp_čky.

Cvičení na vyjmenovaná slova po S

S_pký písek, s_chravé počas_, s_lný provaz, s_slí nora, kozí s_r, s_rové maso, prašná s_lnice, otec se s_nem, jemný zás_p, školní bes_dka, nenas_tný pes, zmije zas_čela, velké sídl_ště, tis_c korun, s_korka obecná, s_tý pes, továrna na s_rky, s_rový rohlík, rychlá las_čka.

Cvičení na vyjmenovaná slova po V

V_soký dům, prav_dla pravopisu, velká v_dra, v_těz dostihu, v_dím dobře, oční v_čko, v_vrácené stromy, žv_kat žv_kačku, záv_dím ti, velký zlozv_k, sourozenci V_tek a Ev_čka, kovářská v_heň, v_chodní v_tr, pov_dáme si, v_barvit obrázek, v_tisknout stránku, v_chod slunce, určitě si zv_kneš.

Cvičení na vyjmenovaná slova po Z

Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den, nízký voz_k, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, přijď poz_tří, brz_ bude z_ma, brz_čko napadne sníh, poz_nkovaný plech, letište Ruz_ně, město se naz_vá, moje viz_tka.

 

Řešení

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po B

Obýváme nový byt, Zbyněk sbil budku, Bivoj byl silák, staré obyčeje, starobylé obydlí, město Přibyslav, dobývat hrad, nabýt majetek, kabina letadla, bitevní pole, nabité zbraně, bitva u Lipan, vymlátit obilí, slovo se skládá ze slabik, kabina řidiče, plechový bubínek, bylinkový čaj, nový byt, mořská hlubina, obývací pokoj, hodiny odbily poledne, krabice hřebíků, bílá kočka, dobytek se pásl, dobít mobilní telefon, rybízový koláč, Zbyněk byl nemocný.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po L

Starý mlynář, libové maso, jedovatý plyn, škodlivý lýkožrout, líný Honza, Lysá hora, polykat sliny, lískový keř, neslyšný šepot, umlít kávu, blyštivé sklíčko, červený kalich,  tulipánu, pelyňkový odvar, hebký plyš, lýtkový sval, potichu zavzlykat, lízat zmrzlinu, líbezná tvář, rozplývat se na jazyku, starý mlýn, líný Honza, červený tulipán, klidný obličej, děda nedoslýchá, namožené lýtko, na obzoru se blýsklo, plížil se nocí, plynulá řeč, Pavlík snídá rohlík, kino je blízko, pelyněk je hořký, nalil si limonádu, lipový květ, polykám oběd, maličká Eliška.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po M

Horský průsmyk, umýt nádobí, jedovatá zmije, mít narozeniny, zlomyslný nápad, dobrý úmysl, užitečný hmyzožravec, Vysoké Mýto, housle a smyčec, namydlit si ruce, milá maminka, medvídek mýval, hlemýždí tempo, mísa ovoce. Milada je umíněná, roztomilé miminko, myší díra, minulý týden, velký míč, vymyslet příklad, omyvatelná tapeta, vzpomínky na minulost, miluji Petru, myší kožíšek, nejsi neomylný, umyj si ruce, nesmyslné podmínky, namydli si ruce, my se máme dobře, mít štěstí, prominout omyl.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po P

Páv se pyšnil svými pírky. Tapír je lichokopytník. Klopýtl jsem o pytel písku. Netopýr létá v noci. Spisovatel napsal další kapitolu. Piš menší písmena. Nepískej pod oknem, kapitán spí. Listonoš roznáší dopisy a časopisy. Propisovací tužka leží vedle lampičky.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po S

Sypký písek, sychravé počasí, silný provaz, syslí nora, kozí sýr, syrové maso, prašná silnice, otec se synem, jemný zásyp, školní besídka, nenasytný pes, zmije zasyčela, velké sídliště, tisíc korun, sýkorka obecná, sytý pes, továrna na sirky, sýrový rohlík, rychlá lasička.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po V

Vysoký dům, pravidla pravopisu, velká vydra, vítěz dostihu, vidím dobře, oční víčko, vyvrácené stromy, žvýkat žvýkačku, závidím ti, velký zlozvyk, sourozenci Vítek a Evička, kovářská výheň, východní vítr, povídáme si, vybarvit obrázek, vytisknout stránku, východ slunce, určitě si zvykneš.

Řešení cvičení na vyjmenovaná slova po Z

Mlsný jazyk, zítra brzy ráno, neznámý cizinec, získat vzdělání, jsme na mizině, podzimní den, nízký vozík, mírná zima, dvojjazyčný slovník, přijď pozítří, brzy bude zima, brzičko napadne sníh, pozinkovaný plech, letiště Ruzyně, město se nazývá, moje vizitka.

 

Souhrnné cvičení i s řešením zde >>>

Napiš si diktát na velká písmena >>>

 

Pravidla psaní velkých písmen – jednoduchý přehled >>>

Kompletní pravidla a časté chyby při psaní velkých písmen >>>


 
Přečtěte si také