Úvod » Testy na vyjmenovaná slova

Testy na vyjmenovaná slova

 

1. test – cvičení na vyjmenovaná slova

B_la rozumná, Praha-Ruz_ně, nádherná v_la, lesní v_la, telev_zní v_s_lač, pol_kač ohně, pob_li jsme v Tatrách pár dní, b_ograf je kino, l_šaj smrtihlav, vl_dný ml_nář, kl_nové písmo, cizí jaz_ky, v_dří kožešina, lichokop_tník, s_rová zelenina, us_chající větev, Nezam_sl a Křesom_sl, vlak m_vá zpoždění, můžeme se m_lit, m_lná zpráva, Ol_na nesl_šela v_ra, l_ska je vodní pták, l_pa je národní strom, v_díme dop_s, zazp_vej mi p_sničku, L_dka je sm_šek, skála v_b_hala do jez_rka, prohl_žel si sb_rku známek, prom_nout trest, roz_nka v l_vanci, vraťte se brz_čko, klop_tal domů, jez_nky a Smol_ček, cizojaz_čný rozhovor.

 

2. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Vánoční sv_cen, bab_ka, v_děl poprvé v_tah, v z_mě, s_pký sníh, mam_nka si l_bovala, l_ný Pavl_k, l_sá kůže, v_b_hat z příb_tků, v_stupuje tam pohádková b_tost, někol_krát, spustil se l_ják, slep_ce přespávají na b_dle, p_šná princezna, neb_la k utišení, netop_ří let, malá věž je v_žka, mal_čká holka, vlk v_je na měs_c, zlozv_ky si odv_káme, větrný ml_n, prádlo v_selo na šňůře, nerozžv_kaná potrava, rybářská s_ť, pros_t o pomoc, pošlete pos_ly, kob_la pob_hala, košík z l_ka, pop_navá rostl_na.

3. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, vodní v_r, nový pl_noměr, l_ška B_strouška, nevzl_kej, ml_nek na kávu, čaj z pel_ňku, jaz_kověda, jsem v_těz, s_rovátka, had s_čí, nesm_š zapom_nat úkoly, potrav_na, pozor na s_rky, žloutek a b_lek, spěšná zás_lka, V_šehrad, v_soké z_sky, žv_kám žv_kačku, v_tání občánků, mokrý jako m_š, nepl_tvej potrav_nami, pomalý jako hlem_žď, špatně pol_kám, v dáli se bl_ská, lehoučký jako chm_ří, budu m_t narozeniny, kom_ník čistí kom_ny.

4. test – cvičení na vyjmenovaná slova

B_čí zápasy, b_lo krásně, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že, prázdniny upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub se v_v_klá, obraz v_sel, v_sel ob_lí, um_j si ruce, hodina odb_la, zb_tek peněz, pl_šová hračka, zaječice kl_čkuje, pos_pka na koláči, rozv_tý kv_tek, nev_plazuj jaz_k, náb_tkářská dílna, uv_díme se z_tra, Pep_k v_kládá nesm_sly, b_lý sníh, l_že nanuk, v_malovaný pokojík, p_skat na psa, bab_čka b_dlí v B_džově, v_s_pat odpadky, v_řezat p_lkou.

5. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Používám ml_nek, když chci uml_t kávu. Nepl_tvejte pl_nem. Omám_la nás l_bá vůně kvetoucích l_p. Chlapci v_děli zm_ji. Dom_šlivý a p_šný člověk nemusí b_t neom_lný. Pole zarostlé p_rem je neúrodné. Nejlepší v_robky mají v_sačku v_soké kvality. S_lná v_chřice v_vrátila strom a způsob_la škody na l_dských ob_dlích. Brz_, brz_čko budu zpátky. B_l ospalý a po celý den rozz_vaný. Svou skromností si každého z_skal. Vojáci hb_tě nab_li pušky a statečně se b_li. Z lesa se oz_valo v_tí vlků. V_těz v_soce náročné soutěže z_skal v_borné ocenění. Nedělej s tím cav_ky. Bab_čka u nás pob_la měsíc. B_l neodb_tný, když nab_zel zboží. L_b_ly se nám b_lé vrcholky hor. Zb_vá rok času. Nebuď v jídle tak v_b_ravý.

6. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Podz_mní v_tr zv_řil l_stí. Poutníci se nas_tili a pos_lnili. Čas je nel_tostný soudce. Slunce us_lovně pražilo. Je to p_cha, když si s_sli usm_slí b_t nezáv_slí. Práci nesm_š ledab_le odb_t. Proč se čep_říš, když ti v_týkám tvé zlozv_ky? Pap_r slep_š b_lým lep_dlem. V s_chravých dnech s pl_skanicemi se nev_hneme blátivým cestám. Zajeli jsme s voz_kem do bl_zkého lesa, abychom nasb_rali mal_ny a léčivé b_l_ny. V_světli m_, jak to m_slíš. Učitelé doz_rají na žáky a v_b_zejí je k ukázněnosti. Ke splnění úkolů je třeba v_v_nout velké ús_lí. Zb_něk b_dlí ve starob_lém ob_dlí. Raněný nab_l vědomí, když odb_la půlnoc na v_soké v_žce. Vrabci seděli na b_dle. Petr zlob_l a b_l b_t. Ob_lí b_lo s_lně poškozeno krupob_tím.

7. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Váleční zločinci si odp_kali své činy. Děti si zav_skly. Přis_p drůbeži zrní. B_ložravci jsou většinou přežv_kavci. Přemýšlej dobře, aby nevznikla m_lka. Vedl pl_tké řeči. V pl_nárně v_rábějí sv_tipl_n z uhlí. Prací nab_vá život sm_slu. V_m_zely staré ob_čeje. V_tr odvál chm_ří z Pamel_šek. Zb_něk je dom_šlivý, p_šný a chová se v_z_vavě. Poz_tří brz_ ráno si v_jedeme na v_let do bl_zkého starob_lého hradu. Hlem_ždi se schovali do svých ul_t. Sedadlo je potaženo pl_šem. Naše země opl_vá přírodními krásami. S_pavé zas_čení zm_je nás v_strašilo. Prohlédneme si cenné sb_rky náb_tku. Zal_b_la se mu moje prop_sovací tužka. Na podz_m jsme v_seli sem_nka některých rostl_n. Neum_š v_užít nab_tých zkušeností, často se m_l_š a odm_táš mou nez_štnou pomoc. Náhle se zdv_hl s_lný v_tr, zabl_sklo se a spustil se s_lný l_ják. Z_skal si důvěru posluchačů, zv_kli si na něho a v_borně si rozuměli. S_pké surov_ny na koláč prom_cháme v m_se. L_ška se nesl_šně pl_žila v_šňovým sadem. P_chavka je obv_kle náchylná k pl_sním a také rychle červ_ví. Tvářil se zav_le a samým rozčilením ani nepromluv_l. Nenuť se k tak nev_hodné koupi. Dobře v_chovaný člověk je dochov_lný.

8. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Sluníčko se v_koupalo v červáncích a zm_zelo za horou. Na měkkém sněhu se zatřp_til b_lý sv_t měsíce. Ve vzduchu se nesl_šně vznáší chm_ří a mezi námi v_ří drobný hm_z. Přes vrcholky v_sokých stromů se otv_ral v_hled na b_lé domky. Na m_tině rozkvetl l_kovec. M_nuta za m_nutou se vleče jako hlem_žď. Na v_sluní rozv_la l_ska své první jehnědy, oz_vají se s_korky a ml_naříci. Podz_m se už ohlašuje s_chravým počas_m. Na čerstvém sněhu se objev_ly v_dří stopy. L_pové dřevo je měkké a hodí se k v_řezávání. V_ři a s_čci přečkávají den v temných úkrytech. Ještě v dubnu b_l průsm_k zapadlý s_pkým sněhem. Křesom_sl prom_nul Horym_rovi jeho provinění. Alois Jirásek působ_l několik let v L_tom_šli. Do prázdnin zb_valo už jen několik dní.

9. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Hlem_žď se brz_ schoval do své ul_ty. V_tek v_řezal z vrbového proutku p_šťalku. Děti sb_raly různé léčivé b_l_ny. Sl_šeli jsme s_pavé zas_čení zm_je. Turisté v_stoup_li na v_soký kopec. Po chv_li jsme se ub_rali domů. P_šní holubi se čep_řili na b_dle. Starob_lý náb_tek m_vá v_sokou uměleckou hodnotu. Pavl_k v_běhl ven a nas_pal holubům ob_lí. Vodní v_ry b_vají nebezpečné. Mosazné sv_cny se krásně bl_skaly. Brz_čko ráno jsme si v_šli na v_let do bl_zkého lesa. Vstoup_li jsme do starob_lého paláce, kde b_ly uloženy cenné sb_rky. Z_tra již budeme l_žovat ve V_sokých Tatrách. B_dleli jsme v novém b_tě na s_dl_šti. B_l p_šný na své v_nikající v_sledky. Nemohl se jejich v_právění nas_tit. Petr si prohl_žel svou sb_rku známek. Jeho s_n Zb_něk chodí do jaz_kové školy. Ub_tovala se v hotelu s krásnou v_hl_dkou. Musel jíst v_datné, ale lehce strav_telné potrav_ny. L_bor není dom_šlivý ani l_ný. Kabát v_sel na věšáku. Každou chv_li se oz_valo p_skání a pov_kování fanoušků. Voz_k s p_tlem ob_lí se rozb_l. Starý pl_noměr b_l v_měněn za nový. K večeru se zabl_skalo, zdv_hl se s_lný v_tr a spustil se l_ják.

10. test – cvičení na vyjmenovaná slova

Přes m_tinu přeběhla l_ška. Hb_tá veverka v_běhla na strom. M_ška sv_žně vklouzla do díry. Po m_tině se plaz_l slep_š. Na v_sokém smrku seděl v_r. Zaječí pel_šek b_l prázdný. Z lesa na s_lnici v_běhli srnci. Bylo sl_šet houkání s_čka. Bab_čka sb_rala lesní b_l_nky. S_sel v_kukoval z nory, v_klá se mi zub. V_cv_čený ps_k zv_tězil v mez_národní soutěži. Chtěla se zv_ditelnit, a proto se  chovala nev_b_ravě. Narýsovat sv_slou čáru podle prav_tka. Nové s_dl_ště naz_vají V_šina. S_korovi b_dlí u s_lnice na V_zov_ce. Jaz_kolamy v_slovoval bez chyb. Zv_kla si na špagety pos_pané s_rem. V_jimka potvrzuje prav_dlo.

 

Řešení najdete zde >>>


 
Přečtěte si také